TheBaseballPage.com

House and Idea

ข้อแนะนำในการรับจำนองบ้าน
จำนอง หมายความว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้จำนองบ้าน" เอาอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ ที่ดิน ที่อยู่อาศัย เป็นอาทิ ไปยืนยันไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งชื่อว่า "ผู้รับจำนองบ้าน" หรือนัยหนึ่ง ผู้จำนองเอาทรัพย์สินไปทำสัญญาจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน สำหรับเป็นการรับรอง

ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ใช้เป็นทรัพย์ที่ใช้รับจำนองบ้าน หมายถึง

ทรัพย์สินที่จำนองได้ คืออสังหาริมทรัพย์ อันหมายความว่า ทรัพยสมบัติที่ไม่ อาจจะเคลื่อนได้ เป็นต้นว่า ที่ดิน บ้านเรือน สวนต่างๆ ไร่นาต่างๆ เป็นต้น
ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ผู้จำนองจำเป็นต้องพึงสังเกต
ผู้มีอำนาจอันชอบธรรมจำนองได้ เป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติ ถ้าหากผู้ครอบครองจำนองทรัพย์ด้วยตนเองก็ไม่มีปมปัญหา แต่ถ้าให้อำนาจให้คนอื่นไปทำการจำนองแทน ในบางกรณีก็ อาจเกิดตัวปัญหาได้ ข้อพึงจะระมัดระวัง หมายถึง ควรเขียนใบมอบฉันทะหรือไม่ก็ใบมอบอำนาจให้แจ่มชัดว่าให้ทำการ จำนอง ไม่ควรเซ็นแต่ชื่อหลังจากนั้นปล่อยว่างไว้
ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ผู้รับจำนองบ้านก็ต้องระวัง
ผู้รับจำนองบ้านจำเป็นต้องละเอียดลออเช่นเดียวกัน สมควรสื่อสารกับเจ้าของ ทรัพย์สมบัติหรือผู้ครอบครองที่ดินต่อหน้า กับสมควรพิจารณาที่ดินทรัพย์ที่จำนอง ว่ามีอยู่ จริงตรงกับโฉนด เคยบังเกิดว่ามีคนเอาโฉนดที่ดินไปรับรองผู้ต้องหาไม่ก็จำเลย ถ้าว่าพื้นที่ตามโฉนดนั้นกลับเป็นถนนเหลือจากการจัดแบ่ง หรือที่ดินตามโฉนด นั้นพังลงน้ำไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นผู้รับจำนองบ้านจึงไม่สมควรรับจำนองบ้าน หรือว่าติดต่อสื่อสาร ทำสัญญากับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่แอบอ้างเป็นคนกลาง ก็เพราะว่าถ้าว่าปรากฏในหลังจากนั้นว่า ผู้นั้นทำใบให้ฉันทะ หรือว่าใบมอบอำนาจปลอมขึ้นต่อจากนั้นนำที่ดินของบุคคลอื่น มาจำนอง ถึงแม้ว่าเราผู้รับจำนองบ้านจะมีความซื่อสัตย์กระไร เจ้าของอันที่จริงก็มี สิทธิติดตามเอาคืนที่ดินของเขาได้ โดยไม่จำต้องไถ่ถอน

modern home designในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ผู้รับโอนกับผู้รับจำนองซ้ำก็ควรระวัง
ทรัพย์สินที่จำนองนั้นผู้ครอบครองจะนำไปจำนองซ้ำ หรือไม่ก็โอนขายต่อไปก็สามารถกระทำได้ ผู้รับจำนองบ้านคนหลังต้องตรวจดูว่าทรัพย์สมบัตินั้นเมื่อทอดตลาดจะมีเงินทอง เหลือพอหักหนี้ของตัวเองหรือไม่ ก็เพราะว่าเจ้าหนี้คนที่หนึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อน บุคคลหลังมีอำนาจเพียงแค่จะได้รับใช้หนี้แค่ของเหลือ

By kjpisaactoocssm
Tuesday, 14 Jan 2014

 
No votes yet

Comments

    Be respectful, keep it clean.
Login or register to post comments
Share |